Psykolog

Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främja utveckling och psykisk hälsa eller undanröja hinder för utveckling och hälsa.

De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda, undersöka eller åtgärda och behandla individer och grupper av individer. psykologer har också kunskap i att undervisa, handleda eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete.

Den svenska psykologutbildningen omfattar 300 högskolepoäng, 5 år, och leder fram till psykologexamen. Därefter följer 12 månaders praktisk tjänstgöring ( PTP) i psykologarbete under handledning.

Psykologlegitimation

Efter 6 års godkända studier och praktik utfärdas en legitimation av Socialstyrelsen. Legitimationen garanterar innehavarens kunskapsnivå och kvalifikationer.

En psykolog förväntas arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om psykologen brister i sin yrkesutövning kan han eller hon åläggas disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ytterst kan legitimationen återkallas.

Psykologen som forskare

Det finns en lång forskningstradition bland psykologer och många väljer att disputera vid sidan om det kliniska arbetet.

Baserat på information från Psykologförbundet.