Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Fil dr

Jag har arbetat som privat verksam psykolog och psykoterapeut sedan slutet av sjuttiotalet och har sedan hösten 2011 det nya landstingsavtalet Vårdval med Uppsala läns landstings psykiatri och primärvård. Jag välkomnar patienter från såväl landstinget som från olika hälsor även med utomlänsremiss - men också Dig som söker privat eller kommer för egenterapi.


E-post:  anita.olsson@kbtiutveckling.se
Telefon:  018-12 99 00

Handledare i KBT
Specialist i utredning och diagnostik
Specialist i klinisk psykologi

Personlig utveckling

Det vanligaste är nog att man som leg psykolog, leg psykoterapeut främst ägnar sig åt terapier. Samtidigt finns också utrymme för samtal med fokus på personlig utveckling, att i djupet fundera över vad man vill med sig själv och sitt liv, liksom att fundera över hur man vill att balansen i ens liv ska se ut. Det kan finnas ett behov av att arbeta med värmen och kärleken till sig själv - ett arbete som många gånger kan hjälpa en till ett större välmående såväl psykiskt som fysiskt.
Modern KBT med fokus på self compassion vill lära oss att utveckla detta område.

Terapier

Några av de områden där jag tidigt varit verksam är vid återkommande depressioner samt långvariga ångesttillstånd. Allt eftersom samhället förändrats arbetar jag också mer med rehabilitering vid stress och utmattningstillstånd. Jag tar också emot ungdomar med ångest eller depressionstillstånd.

Ett område där vi genom åren tagit emot många patienter ifrån hela landet är för personer med tvångssyndrom. Jag har också mycket erfarenhet av att arbeta med psykisk problematik hos personer med psykoser.

Jag kan i dagsläget inte längre arbeta med fullt utvecklad bordelineproblematik - DBT
Jag har under åren från -95 utbildat mig i dialektisk beteendeterapi.
Möjligheten att få kvalificerad sådan behandling inom psykiatrin har i dag förbättrats betydligt. Jag tar inte längre emot personer med aktiv självskada eller stor suicidalitet eftersom de kan få tryggare vård inom landstingets ram.
Jag har heller inte tillgång till behandlingsteam med kunskaper inom området.

DBT-inslagen finns med också i mitt arbete med annan komplex problematik.
Under det senaste decenniet har min fördjupning framför allt varit inom mindfulness. Sådan behandling erbjuds av oss såväl enskilt som i grupp och som viktigt komplement i många komplexa ärenden. Även färdighet i motiverande samtal kommer till nytta för patienter med denna sits.

Utbildar, handleder och håller kurser

Förutom psykoterapi innehåller mina arbetsdagar också en del utbildning och handledning. Jag erbjuder såväl utbildningshandledning som handledning i KBT för personalgrupper eller enskilda. Jag och mina kollegor anordnar utbildningar av olika längd och inom en rad områden. Vi skräddarsyr också uppdragsutbildning inom KBT-området.

Mindfulness

Under det senaste decenniet har mitt arbete alltmer kommit att handla om mindfulness. Jag leder mindfulnesskurser i enlighet med Jon Kabat-Zinns 8-veckors MBSR-program liksom i intensivformat för personer utanför Uppsala-Stockholmsregionen. Jag erbjuder även utbildning för blivande lärare i MBSR. Läs mer om detta under utbildning samt under www.centrumformindfulness.se där större arrangemang i samarbete med bl a Angeli Holmstedt annonseras.