Psykoterapeut

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter.

Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är utbildad och arbetar på väl beprövat sätt - psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen och kan anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Treårig utbildning

Utbildningen till legitimerad psykoterapeut sker under tre år och är tillgänglig för personer med vissa grundutbildningar som har arbetat inom sitt yrke och i psykiatrisk vård i minst två år. De vanligaste grundutbildningarna för legitimerade psykoterapeuter är psykolog, socionom och läkare.
Det finns mellan 5 000 och 6 000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige.

Som legitimerad psykoterapeut bedriver man självständigt kvalificerad behandling av alla typer av psykisk sjukdom.

Baserat på information från Samrådsforum för psykoterapi.