Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp som omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation.

KBT strävar efter att använda behandlingsmetoder som har vetenskaplig förankring och som har visat sig har god effekt för ett specifikt problem. Metoderna som används för att påverka problemet förutsätter en god terapeutisk relation mellan den som söker hjälp och den som erbjuder hjälp.

Inom KBT används begreppet ”beteende” i en mycket vid bemärkelse. Synliga, viljestyrda handlingar är bara en del av det som räknas till beteende. Olika kroppsliga reaktioner, tankar om händelser i det förflutna, nuet och i en osäker framtid och olika känslomässiga reaktionerna kan vara minst lika viktiga beteende i behandlingssammanhang.

Behandling med KBT

Behandling med KBT sker oftast i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut. Kontakten har en övergripande struktur och är inriktade mot klart uttalade mål. Inledningsvis bildar sig terapeut och klient en uppfattning om individens problem och hur det yttrar sig i samspel med omgivningen .

Eftersom varje individ har sin egen unika historia och ett alldeles eget sammanhang som hon verkar inom är det viktigt att göra en specifik analys som kan vägleda det fortsatta arbetet. Genom en gemensam analys av problem i samarbete med den som söker hjälp vill terapeuten förmedla både empati och hopp om förändring inför det gemensamma arbetet i behandling.

Behandlingsmetoderna används för att åstadkomma en förändring i relation till de mål som är viktiga för klienten. Genom upprepade analyser av problematiska situationer kan både parter se vilka för- och nackdelar som finns i nuläget och på sikt. Förslag på förändringar i miljön eller i individens beteende ledar till olika slags uppgifter som prövas mellan träffarna med terapeuten. Tillsammans utvärderar man utfallet av dessa försök och fortsätter att stegvis använda strategier som leder mot målen.

Vanligtvis träffar individer sin terapeut en gång per vecka, 45 minuter åt gången. Det är mycket viktigt att klienten arbetar aktivt med sina problem mellan dessa träffar. Genom egna erfarenheter blir det möjlighet för klienten att göra stora framsteg. KBT är oftast en korttidsterapi och många blir hjälpta efter mellan 10 och 25 träffar.

Exempel på behandlingsmetoder

Psykoedukation är ett vanligt inslag i KBT. Terapeuten kan till exempel förklara vad som händer i kroppen vid en ångestattack eller varför minnesbilder från svåra upplevelser dyker upp i tillvaron långt efteråt. Behandling för de flesta ångestproblem innehåller någon form av exponering, det vill säga att stället för att undvika allt som väcker obehag prövar att stegvis öppna sig för och närma sig platser, aktiviteter eller personer likaväl som känslor som har väckt obehag.

Andra metoder är avsedda att påverka individens spänningsnivå, till exempel någon form av avslappning eller träning i medveten närvaro. En del problem kan bero på att individen saknar nödvändiga färdigheter, exempelvis sociala färdigheter eller problemlösningsfärdigheter. KBT har ofta pedagogiska inslag med träning tillsammans med terapeuten och senare på egen hand.

Hur en individ förhåller sig till sina tankar spelar en betydande roll i många problem. Att prova andra sätt att möta sina tankar eller att värdera de upplevelser som man har varit med om kan öppna nya möjligheter för förändring. Att åstadkomma kognitiva förändringar ingår i KBT, genom samtal, beteendeexperiment och klientens egna erfarenheter. Att ge vardagen en struktur och att söka aktiviteter som kan leda till ökad lust och mening är ett viktigt inslag i många behandlingar.

Allteftersom terapin fortskrider ges större utrymme för individen att arbeta mer självständigt med sin vardag. I slutet av kontakten planerar man tillsammans för hur framstegen kan befästas och hur tillfälliga svårigheter kan övervinnas.

Vetenskapligt stöd för KBT

Psykoterapiforskning har visat att KBT har god effekt vid de flesta typer av psykiska problem. Det finns en lång tradition inom KBT att bygga på vetenskapliga resultat för att ständigt förbättra behandlingsmetoder. Resultatet av studier i Sverige och utomlands visar att många människor har blivit hjälpta av KBT, oavsett verbal förmåga, ålder, kön, etnisk bakgrund eller sexuell inriktning. Tack vare flexibiliteten i KBT är det möjligt att skräddarsy behandlingen för den enskilda individen.

Problemområden som har ett gott forskningsstöd är ångestproblem, depression, alkoholproblem, flera typer av ätstörningar, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och vissa typer av personlighetsstörningar.

När myndigheter och professionella organisationer ger rekommendationer för behandling av psykiska problem har KBT ett starkt stöd. I Sverige rekommenderas KBT bland annat av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Svenska psykiatriska föreningen. Internationellt har NIMH (National Institutet of Mental Health) och APA (det amerikanska psykologförbundet) rekommenderat KBT som psykoterapeutisk behandlingsmetod.